Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

PROJECTES

HABILITATS D’APRENENTATGE: Ensenyem als alumnes a aplicar diverses eines per tal que puguin millorar la seva manera d’aprendre. En concret treballem les habilitats que estan descrites en el document l’Estil Metodològic de l’Escola Pia de Catalunya”: comprendre, autoconèixer-se, resoldre, recercar. cooperar, memoritzar, comunicar i expressar, transferir i autoregular.

TREBALL AMB LES ACTITUDS: Duem a terme, des de totes les àrees, un seguit d’activitats encaminades a l’adopció de les actituds descrites en el document “l’Estil metodològic de l’Escola Pia de Catalunya”: actitud reflexiva, responsable, crítica, autònoma, respectuosa, moral/ètica i compromesa. Aquestes actituds són avaluades com qualsevol altre aspecte que és objecte d’aprenentatge al centre.

APRENENTATGE D’UNA SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: A Educació Secundària l’escola ofereix als alumnes que ho desitgen la possibilitat d’aprendre francès i alemany. Aquestes llengües les poden aprendre en els cursos de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.

TREBALL COOPERATIU: A Educació Primària i Secundària els alumnes s’organitzen en grups heterogenis i s’han d’ajudar entre ells a treballar un tema fins que tot el grup assoleix els objectius proposats. Té la finalitat de fomentar la seva capacitat de treballar en equip.

TREBALL PER PROJECTES: A Educació Infantil i Primària. Metodologia basada en la tria per part del grup d’un tema que es desenvolupa amb l’aportació que l’alumnat fa de les fonts documentals.

RACONS DE TREBALL: A Educació Infantil. Consisteix en el treball realitzat individualment o en petit grup per potenciar la responsabilitat i l’autonomia, ja que l’alumne és responsable del desenvolupament de tota l’activitat que realitza.

PROJECTE D'ACTIVACIÓ DE LA INTELLIGÈNCIA (PAI): A Educació primària i Secundària. Conjunt d’activitats que fomenten en l’alumne les aptituds necessàries per millorar la intel•ligència.

PROJECTE TAC: Ús de l’ordinador per ajudar als alumnes en el seu aprenentatge i en el seu desenvolupament personal. A Educació Secundària a més s’aprofundeix en el coneixement del sistema operatiu, ofimàtica, autoedició i disseny de pàgines web. També comptem amb el recurs de Google Apps Edu que permet a l’alumnat disposar de nombrosos recursos de consulta i d’intercanvi amb el professorat.

BITS D’INTEL•LIGÈNCIA: A alumnes d’educació infantil. Té com a objectius crear una bona base de dades, ampliar i enriquir vocabulari i desenvolupar la intel•ligència, aprenent a relacionar les informacions entre si.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: Organització de grups dins l’escola on s’atenen les dificultats d’aprenentatge d’alumnes i la coordinació amb els professionals que intervenen en aquests grups.

TUTORIA: El tutor és el membre de l’equip l’encarregat de fer el seguiment, l’animació, i la coordinació del grup classe i fa de punt de referència per a la resta dels agents educatius, alhora que és l’enllaç entre l’escola i les famílies. Es també l’encarregat del seguiment personal dels alumnes, tant pel que fa al vessant acadèmic com a la seva maduresa personal.

ACTIVITAT FÍSICA AL MEDI AQUÀTIC: el currículum permet el tractament d'una àmplia varietat de continguts, entre ells la natació. Aquest esport ens permetrà treballar aspectes física únics per el desenvolupament de l'alumne. Des dels alumnes de P2 fins a 4t d'ESO.

PROJECTE LECTOR: neix del convenciment que l'escola té sobre la importància de la lectura en la formació més complerta dels nostres alumnes i , per tant, no només l'acadèmica.

PAC (PROJECTE AUXILIAR DE CONVERSA): és una proposta del Projecte Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya pensat perquè les escoles adscrites que així ho sol·licitin puguin disposar d'un jove estudiant, que té com a llengua materna l'anglès, perquè dugui a terme tasques d'assistència que donin suport a les activitats previstes en el projecte multilingüe del centre.

DIGITALITZACIÓ DE LES AULES:  l'escola ha creat unes condicions perquè l'ús de les TIC a les aules sigui eficient (recursos tecnològics, formació del professorat, impuls del llibre digital...). Actualment s'utilitza llibres digitals a les matèries de Llengua anglesa i Ciències naturals. A totes les matèries es realitzen activitats on s'hi desenvolupen competències digitals.

POSEM-NOS-HI JUNTS (Aprenentatge i servei): és una metodologia que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en els qual els participants, alumnes de 3r d'ESO, es formen tot treballant en alguna necessitat de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo. Aquest projecte de col·laboració amb Càrites d'Urgell de Balaguer permet als alumnes participar en accions de voluntariat i compartir coneixements i experiències amb persones amb necessitats educatives.

PROJECTE ÀGAPE: participació dels alumnes de 4t d'ESO en aquest projecte. àgape Aliments Solidaris de la Noguera és un projecte que aplega institucions públiques i privades de la comarca que treballa, de manera conjunta, i coordinada en l'àmbit de l'assistència social més bàsica com és satisfer les necessitats essencials de les persones amb aliments i altres productes bàsics, sobretot per a infants i nadons.