Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 954-a-SE/B.

dissabte, 25 d’octubre de 2014

Projecte Claro Read

Què és el Claroread?
És una aplicació informàtica creada per l ’empresa Integratek dirigida a aquelles persones amb dificultats de l’aprenentatge. Llegeix textos de diferents formats en diferents idiomes i per tant és molt útil per l’aprenentatge fonètic de les llengües en alumnes de totes les edats.
Quines funcions desenvolupa?
Les funcions principals que ofereix són: 
a) Afavoreix la comprensió i la memorització de textos de les diverses matèries escolars dels alumnes amb dificultats per a la lectura.
b) Llegeix textos escrits pels alumnes, reforçant l’aprenentatge ortogràfic i la puntuació correcta dels textos. D’aquesta manera, permet que se n’adonin de les errades i puguin corregir-les.
c) Permet organitzar la recerca d’informació a internet per poder ser utilitzada.
d) Converteix documents PDF en altres formats.
e) Permet escanejar documents amb paper perquè l’aplicació els pugui llegir.
f) Conté una aplicació per agrupar i estruct urar idees, convertir el text escrit a audio i poder-lo escoltar en MP3. Molt útil per a l’estudi d’esquemes o resums.