Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dimarts, 19 de març de 2013

Prova d'avaluació de 6è de primària

Per cinquè any consecutiu, es fa una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació primària per poder seguir amb normalitat el currículum previst per a l'ESO.
El Departament d'Ensenyament durà a terme una prova d'avaluació externa a l'alumnat de sisè curs d'educació primària en finalitzar el curs 2012-2013, que faran al voltant de 65.000 nens i nenes de Catalunya. Aquesta prova es basarà en les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques que cal haver assolit en acabar aquesta etapa educativa. El resultat de la prova no tindrà efecte ni en l'avaluació final de l'alumnat ni en les decisions de pas de curs.

Amb aquesta prova, el Departament i cada centre d'educació primària podrà disposar d'informació acurada sobre la marxa de tot l'alumnat en un moment clau de la seva escolaritat segons un instrument de mesura homogeni. La prova ha de servir, també, perquè cada centre pugui corregir els punts febles i potenciar els punts forts a partir de la major autonomia que permet la Llei d'educació de Catalunya. L'objectiu final és millorar els resultats de l'alumnat i afavorir el seu pas a l'educació secundària.
Aquesta és una actuació en el camp de l'avaluació educativa que fa clarament un pas endavant en l'avaluació dels resultats de l'educació en una etapa educativa fonamental per a l'itinerari formatiu de l'alumnat i que ha d'esdevenir una eina útil per a l'avaluació formativa dels centres i del conjunt del sistema educatiu.
L'avaluació de sisè d'educació primària:
- És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador.
- Mesura el grau d'assoliment de competències bàsiques en acabar l'educació primària.
- Facilita informació als centres dels punts forts i febles en l'adquisició de les competències bàsiques de l'alumnat.
- Constitueix un instrument per a la millora dels resultats de l'alumnat.
- Afavoreix la transició de l'educació primària a l'educació secundària obligatòria.
- Permet disposar d'informació sobre el sistema educatiu català.

Full informatiu adreçat a les famílies