Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 954-a-SE/B.

dijous, 11 d’octubre de 2012

Proves diagnòstiques

Un any més, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica d’Educació (LOE), així com el seu desenvolupament a Catalunya amb els Decrets 142/2007 i 143/2007, pels quals s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria, tots els centres han de realitzar una avaluació de diagnòstic. Aquesta avaluació se centra en les competències bàsiques del currículum.

En el curs 2012-2013, el Departament d’Educació planteja per a l’alumnat de 5è curs d’educació primària i de 3r curs d’educació secundària, com ja va fer el curs passat, proves d’avaluació de la competència comunicativa lingüística (comprensió i expressió escrita) en llengua catalana, llengua castellana i aranès a la Vall d’Aran, i a més, proves d’avaluació de la competència matemàtica. Aquesta avaluació diagnòstica té caràcter orientador i for- matiu per al centre, i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa, sense efectes directes en l’expedient acadèmic individual.

L’avaluació diagnòstica, conjuntament amb altres indicadors, ha de permetre al centre analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent per aconseguir la formació i els aprenentatges que estableix el currículum. A la nostra escola, aquestes proves es passaran els dies 25 i 26 d’octubre, tant a 5è de Primària com a 3r d’ESO.