Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dijous, 11 d’octubre de 2012

Proves diagnòstiques

Un any més, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica d’Educació (LOE), així com el seu desenvolupament a Catalunya amb els Decrets 142/2007 i 143/2007, pels quals s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i de l’educació secundària obligatòria, tots els centres han de realitzar una avaluació de diagnòstic. Aquesta avaluació se centra en les competències bàsiques del currículum.

En el curs 2012-2013, el Departament d’Educació planteja per a l’alumnat de 5è curs d’educació primària i de 3r curs d’educació secundària, com ja va fer el curs passat, proves d’avaluació de la competència comunicativa lingüística (comprensió i expressió escrita) en llengua catalana, llengua castellana i aranès a la Vall d’Aran, i a més, proves d’avaluació de la competència matemàtica. Aquesta avaluació diagnòstica té caràcter orientador i for- matiu per al centre, i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa, sense efectes directes en l’expedient acadèmic individual.

L’avaluació diagnòstica, conjuntament amb altres indicadors, ha de permetre al centre analitzar, valorar i reorientar, si cal, la pràctica docent per aconseguir la formació i els aprenentatges que estableix el currículum. A la nostra escola, aquestes proves es passaran els dies 25 i 26 d’octubre, tant a 5è de Primària com a 3r d’ESO.