Centre concertat per la Generalitat de Catalunya. NIF: R-2500253-F. Inscrita en el Registre d’entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 004967. Avís legal

dijous, 26 de gener de 2012

Prova d'avaluació de 4t d'ESO 2012

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final de l'educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística i en competència matemàtica.
És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català.
S'aplica per primera vegada durant el curs 2011-2012.
La farà tot l'alumnat de quart d'ESO de Catalunya. Pot haver-hi exempcions totals o parcials, degudament justificades (alumnat nouvingut amb un coneixement insuficient de les llengües de la prova, alumnat amb necessitats educatives especials...).
La prova ha estat dissenyada i elaborada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu durant més d’un any i mig. S’han seguit uns procediments tècnics que n’asseguren la fiabilitat, validesa i rigor, i s'ha sotmès a un pilotatge en què ha participat una mostra de més de 2.200 alumnes de quart d’ESO, provinents de 30 centres de Catalunya, públics i privats.
S’ha comptat amb l’assessorament d’experts en avaluació i en didàctica de les diverses competències. També s’ha demanat l’opinió de diversos col·lectius i associacions de professorat de secundària. En l’elaboració de les proves hi ha participat professorat de secundària en actiu.

Informació per a l'estudiant
Informació per a les famílies